Pravo na pristup informacijama“Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom.”

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica grada Pakraca uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/03). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup,
izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

OBRASCI – PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA:
Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama
Obrazac Zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog zahtjeva Turističkoj zajednici grada Pakraca:

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se
podnijeti:

• slanjem zahtjeva na adresu: Turistička zajednica grada Pakraca, Hrvatskih velikana 3,
Pakrac ili na e mail: tz.pakrac@gmail.com