Javni natječaj – zapošljavanje

Na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN broj 152/08) te Statuta Turističke zajednice grada Pakraca i Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Pakraca, predsjednica Turističke zajednice grada Pakraca, dana 19.siječnja 2018. raspisuje:
JAVNI NATJEČAJ
za prijam jednog vježbenika na radnom mjestu voditelj/voditeljica poslova Turističkog ureda Turističke zajednice grada Pakraca na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža (12 mjeseci).

1. Sukladno člancima 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 152/08.), za radno mjesto voditelja/ice poslova u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Pakraca kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) – smjer turizam
• bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
• aktivno znanje najmanje jednog svjetskog jezika
• poznavanje rada na osobnom računalu
• organizacijske sposobnosti
• vozačka dozvola B kategorije
• prednost imaju kandidati koji se aktivno služe engleskim i talijanskim jezikom
2. Vježbenik zasniva radni odnos na 12 mjeseci

3. Na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

4. Uz prijavu, kandidati na Javni natječaj obvezno prilažu:
– životopis s zamolbom za posao
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne ili domovnice)
– dokaz o stručnoj spremi
– kopija svjedodžbe/indeksa ili certifikat škole za strane jezike
– vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu
– dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

5. Pisana prijava podnosi se u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu:
Turistička zajednica grada Pakraca , Hrvatskih velikana 3, 34 550 Pakrac,
s naznakom: „Prijava na javni natječaj za vježbenika na radno mjesto – voditelja/ica poslova Turističkog ureda Turističke zajednice grada Pakraca“.

6. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

7. Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete iz točke 1. pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Način i vrijeme prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na službenim stranicama grada Pakraca: ,www.pakrac.hr i na web stranici TZ grada Pakraca www.tz-pakrac.hr, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

8. O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku

9. Natječaj vrijedi od 19. – 26.siječnja 2018.godine.

PREDSJEDNICA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA PAKRACA
ANAMARIJA BLAŽEVIĆ, bacc.admin.publ.