Javni natječaj-zapošljavanje

Na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN broj 152/08) te Statuta Turističke zajednice Grada Pakraca  i Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Pakraca, predsjednica Turističke zajednice Grada Pakraca, dana 8.ožujka 2019. raspisuje :

JAVNI NATJEČAJ

za prijam jednog djelatnika/djelatnicu na radnom mjestu – Stručni suradnik/suradnica u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Pakraca na neodređeno vrijeme. 

 1. Sukladno člancima 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 152/08.), za radno mjesto voditelja/ice poslova u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Pakraca kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
 2. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) – smjer turizam
 3. minimalno 1 godina radnog staža na odgovarajućim poslovima
 4. aktivno znanje najmanje jednog svjetskog jezika
 5. poznavanje rada na osobnom računalu
 6. organizacijske sposobnosti
 7. vozačka dozvola B kategorije 
 8. položen stručni ispit za rad u Turističkom uredu
 9. Sukladno čl. 23. , stavak 6, Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete određene propisima iz članka 21. stavka 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.
 10. prednost imaju kandidati koji se aktivno služe engleskim i talijanskim jezikom

2. Djelatnik/djelatnica zasniva radni odnos na neodređeno

 • Na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

4. Uz prijavu, kandidati na Javni natječaj obvezno prilažu:

– životopis s zamolbom za posao

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne ili domovnice)

– dokaz o stručnoj spremi

– kopija svjedodžbe/indeksa ili certifikat škole za strane jezike

– vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu

– dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

5. Pisana prijava podnosi se u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu:

Turistička zajednica Grada Pakraca , Hrvatskih velikana 3, 34 550 Pakrac,

s naznakom: „Prijava na javni natječaj za „Stručni suradnik/stručna suradnica u Uredu TZ  Grada Pakraca“

 • Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 • Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete iz točke 1. pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Način i vrijeme prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na službenim stranicama Grada Pakraca: ,www.pakrac.hr i na web stranici TZ Grada Pakraca www.tz-pakrac.hr, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
 • O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku

PREDSJEDNICA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA PAKRACA

ANAMARIJA BLAŽEVIĆ, bacc.admin.publ.